• +381 84 164
  • ufp@pr.ac.rs
  • Лепосавић, Република Србија

Проф. др Петар Рајчевић

ПРОФ. ДР ПЕТАР РАЈЧЕВИЋ[1] рођен је у Цепелишу (Општина Петриња, Република Хрватска) 4. 5. 1961. године. Основну, средњу и вишу школу завршио је у Петрињи. Студије педагогије завршио је на Филозофском факултету Универзитета у Загребу 28. 3. 1991. године. Обављао је послове наставника разредне наставе, професора педагогије и психологије у средњој школи, педагога основне школе и педагога дечких вртића, асистента Филозофског факултета у Петрињи (Универзитет „Никола Тесла“ Книн) и асистента Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу (Универзитет у Приштини, а од 1999. године у Косовској Митровици).

Постдипломске (магистарске) студије уписао је на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Београду крајем 1994. године, али их је 1995. године због ратних дешавања привремено прекинуо. По пресељењу у Призрен постдипломске студије наставио је на Филозофском факултету Универзитета у Приштини. На филозофском факултету у Косовској Митровици 28. 9. 2004. године одбранио је магистарски рад Образовање одраслих у Србији од 1945. до 1992. године и стекао академски назив магистар педагошких наука. После тога на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу изабран је у звање асистента.

Докторску дисертацију, под називом Дидактичке основе промена наставних планова и програма за основне школе у Србији од 1838. до 1992. године, одбранио је 2. 9. 2010. године на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци и стекао научни степен доктора педагошких наука. Изабран је у звање доцента 2011. године, а у звање ванредног професора 31. 3. 2016. године.

Радове је објављивао у Српском гласу (Топуско), Знамену (Петриња), Зборнику радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу (Лепосавић), Иновацијама у настави (Београд), Нашој школи (Бања Лука), Зборнику радова са научног скупа филозофског факултета Бањалучки новембарски сусрети (Бања Лука), Методичкој пракси (Врање), Радовима Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву (Пале), Зборнику радова са научног скупа на Педагошком факултету у Јагодини (Јагодина), Педагогији (Београд), Зборнику радова Учитељског факултета у Ужицу (Ужице), Теолошким погледима (Београд), Баштини (Приштина-Лепосавић), Православљу (Београд).

Досад је објавио књиге: Образовање одраслих у Србији од 1945. до 1992. године (2010), Дидактичка зрнца (2011), Дидактичка хрестоматија (2012), Верски садржаји у наставним плановима и програмима за основне школе у Србији (2013), Васпитнообразовне теме (2014). Коаутор је уџбеника Педагогија – темељна питања (2019) у којем је обрадио подручје Дидактике и Речника дидактичких појмова (2020).

По новом акредитованом програму, изводи наставу на свим нивоима студија из Дидактике, Методике рада у комбинованом одељењу, Докимологије, Развоја курикулума, Одабраних тематских целина из Методике упознавања околине, Курикулума и вредновања васпитања и учења, Методике предшколске педагогије, Савремених дидактичко-методичких токова у разредној настави, Савремених дидактичко-методичких токова у предшколском васпитању.
Рецензент је више научних монографија, уџбеника, тематских зборника.

Учешће у пројектима:
Учесник је или учестује у реализацији 1 међународног научног пројекта и 2 национална научна пројекта:

  • Од 2021, истраживач је на научном пројекту Имплементација наставних садржаја из Дидактике у студијске програме за васпитаче у предшколским установама у измењеним условима предшколског васпитања и учења (ИНСД-СПВУ-ИУПВУ), одобреног за финансирање од стране Сектора за високо образовање, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру пројеката из програмских активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Развој високог образовања у 2021;
  • Од 2021. Истраживач је на интермом макро пројекту Истраживања о образовним активностима и васпитнообразовном раду у условима пандемије КОВИД19 – онлајн настава, настава на даљину, хибридна настава. Анализа дигиталних компетенција просветних радника и дигиталне зрелости школа, евиденциони број ИМП 002, који финансијски подржава и реализује Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Универзитет, а у Приштини – Косовској Митровици; и
  • У периоду од 2012. До 2014. био је учесник међународног пројекта Развој професионалних капацитета на Учитељском факултету у Лепосавићу кроз ИКТ као методолошко средство, који је финансијски подржала међународна организација OSCE Mission in Kosovo, а реализовао Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици као подреализатор пројекта чији је носилац био Колеџ Свети Патрик из Даблина (Република Ирска).

[1]e-mail:petar.rajcevic@pr.ac.rs

 

БИБЛИОГРАФИЈА проф. др Петар РАЈЧЕВИЋ