• +381 84 164
 • ufp@pr.ac.rs
 • Лепосавић, Република Србија

Проф. др Далиборка Поповић

ПРОФ. ДР ДАЛИБОРКА ПОПОВИЋ[1] рођенa је 1976. у Рашки.  Основне студије Педагогије је завршила на Филозофском факултету Универзитета у Приштини-Косовска Митровица, 2001. као и магистарске студије 2006. године. Докторирала је 2013. на Одсеку за Педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, са темом Значај сарадње породице и школе у превенцији насиља међу вршњацима.

Професионално искуство стекла је кроз рад у основној и средњој школи у Рашки и Kраљеву (наставник и стручни сарадник), Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу (предавач и професор струковних студија), а као универзитетски наставник за научну област Педагогија у звању доцент на Природно-математичком факултету Универзитета у Kрагујевцу (2016) и Државном универзитету у Новом Пазару (2017). Од 2021. године је запослена на Учитељском факултету у Лепосавићу, Универзитета у Приштини-Косовска Митровица у звању ванредни професор, ужа научна област Науке о васпитању. Ангажована је као наставник у допунском раду на Академији васпитачко-медицинских струка, Висока медицинска школа Одсек Ћуприја, за академску 2021/22.годину.

По новом акредитационом програму, изводи наставу на свим нивоима студија. На основним академским студијама: Општа методика васпитног рада, Предшколска педагогија, Педагошка превенција, Професионални развој, Саветодавни рад и сарадња са родитељима, Педагошка документација у предшколској установи, Педагошка документација у основној школи; на мастер академским студијама: Одабране тематске целине из упознавања околине, Семинарски рад из методике упознавања околине; на докторским академским студијама: Општа методологија наука. Акредитовани је ментор на докторским академским студијама за израду докторских дисертација из области Педагогија на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу.

Области њеног научног интересовања су методика васпитног рада, превенција вршњачког насиља, саветодавни рад и партнерство са родитељима, професионални развој запослених у систему васпитања, предшколско васпитање. Резултате својих истраживања објавила је кроз више од 70 научних радова и две монографије (Могућности унапређивања процеса учења у савременој школи и Породица и школа у превенцији вршњачког насиља). Учествовала је на великом броју научних конференција и боравила на професионалном усавршавању у Атини (2014.), Брдо при Крању (2016. и 2018. ), Сарајеву (2019.). На Филозофском факултету у Сарајеву, 2019.године је одржала предавање по позиву, на симпозијуму Култура конфликта и њено превладавање, са темом Улога школе у развијању вештина за управљање конфликтима.

Учествовала је у развоју научног подмлатка кроз чланства у комисијама за израду и одбрану докторских дисертација (2) и мастер радова (8), завршних дипломских радова (11), као и у комисијама за избор наставника у наставна и научна звања (5).

Рецензент је научне монографије Породица и социјалне компетенције деце, радова у зборницима са научних конференција и часописа Journal of Psychologists and Counsellors in Schools.  Cambridge University Press, United Kingdom, Иновације у настави, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. Филозофски факултет, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Наслеђе, Теме, Зборник радова Учитељског факултета у Лепосавићу.

Рецензет је Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије за поље друштвено-хуманистичких наука.

Рецензије студијских програма, 2020/21 (15)

 • МАС- Мастер учитељ, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор
 • ОАС- Дипломирани учитељ, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор
 • ОАС- Дипломирани дизајнер медија у образовању, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор
 • МАС- Мастер дизајнер медија у образовању, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор
 • ОАС- Дипломирани педагог, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • ОАС- Образовање васпитача, Универзитет у Нишу – Педагошки факултет, Врање
 • МАС- Образовање васпитача, Универзитет у Нишу – Педагошки факултет, Врање
 • ОАС- Дипломирани педагог, Универзитет у Новом Саду-Филозофски факултет
 • МАС- Мастер педагог, Универзитет у Новом Саду-Филозофски факултет
 • ДАС- Доктор педагошких наука, Универзитет у Новом Саду-Филозофски факултет
 • ОАС- Дипломирани педагог, Универзитет у Београду-Филозофски факултет
 • МАС- Мастер педагог, Универзитет у Београду-Филозофски факултет
 • ДАС- Доктор педагошких наука, Универзитет у Београду-Филозофски факултет
 • ОАС- Образовање васпитача, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
 • МАС-Образовање васпитача, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

Спољашња провера квалитета високошколске установе (3):

 • Универзитет у Београду, Учитељски факултет.
 • Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
 • Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор.

 

Тренер и ментор у пројекту за примену Основа предшколског програма Године узлета за тренере/менторе: Концепција основа програма, Развијање реалног програма и Менторска подршка предшколским установама у примени Основа програма

Члан радне групе за процену испуњености услова за признавање стручних скупова (за партију 12), Завода за унапређивање образовања и васпитања, 2014.година. Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Главни и одговорни уредник онлајн научног часописа за област васпитања, образовања и професионалног развоја REFLEXIA, издавач Центар за образовање и професионални развој Београд.

Члан Комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника и директора за школску 2014/15. и 2015/16. годину, за област Предшколско васпитање и образовање. Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Аутор и реализатор програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља (Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/20, 2020/21 ( Бр.147 );

Спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања Припрема предлога три васпитна модела (за први и други циклус основног и за средње образовање и васпитање), у оквиру пројекта Јачање васпитне функције основне и средње школе (2018. год).

Аутор и реализатор програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког насиља (Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/18. Бр.129);

Аутор и реализатор програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Како до ефикасније наставе (Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/18. Бр.394);

Kоординатор Kампање за инклузију – ,,Сви у школу-будућност за све“, 2011.год. (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, CIP, Фонд за отворено друштво).

Учешће у организацији и реализацији истраживачког семинара Научни контакт или Игром до науке, новембар 2018. и март 2019.год. на Гочу (Дечје одмаралиште Добре воде), у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Природно-математичког факултета у Kрагујевцу и Града Kраљева.

Члан тима у пројекту за оснивање Националне асоцијације наставника и родитеља Партнерски за образовање (Уницеф, Фонд за отворено друштво), 2016/17.год.

Учешће у организацији и реализацији истраживачког семинара Научни контакт или Игром до науке, новембар 2018. и март 2019.год. на Гочу у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Природно-математичког факултета у Kрагујевцу и Града Kраљева.

Спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања  Припрема предлога три васпитна модела (за први и други циклус основног и за средње образовање и васпитање), у оквиру пројекта Јачање васпитне функције основне и средње школе  (2018. год).

Обука за писање пројеката Cross Border Institution Building Training on how to design guality project proposals.

 

Учешће у пројектима:

Учесник је 4 национална научна пројекта:

 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког разваја ,,Развој високог образовања у Србији“, ,,Имплементација наставних садржаја из Дидактике у студијске програме за васпитаче у предшколским установама у измењеним условима предшколског васпитања и учења Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет, 2021.год.
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког разваја Развој високог образовања у Србији, ,,Унапређење компетенција будућих наставника хемије у развијању предузетничких способности код ученика кроз пројектну наставу, Универзитет у Kрагујевцу, Природно-математички факултет, 2021. год.
 • Пројекат ,,Развој и примена програма изградње капацитета у склопу подршке у примени нових Онова програма предшколског васпитања и образовања у Србији“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а, у периоду 2019-2022.год.
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког разваја Развој високог образовања у Србији, ,,Унапређење компетенција будућих наставика хемије базирао на примени ИKТ-а и инклузивног образовања у настави хемије“, Универзитет у Kрагујевцу, Природно-математички факултет, 2017. год.

[1] daliborka.popovic@pr.ac.rs

 

БИБЛИОГРАФИЈА проф. др Далиборка ПОПОВИЋ